Регламент роботи

«Затвердженно»
сесією Малосупоївської сільської  
ради VII скликання
протокол № __ від «__»________2015р
 

Регламент
Малосупоївської сільської ради VIІ скликання

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.1.

Порядок діяльності Малосупоївської сільської ради, її депутатів посадових осіб і органів визначається Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування і статус депутатів  місцевих рад, цим Регламентом.

Стаття 1.2.

Регламент Малосупоївської сільської ради затверджується не пізніше, як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального  складу ради.
У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.
У випадках прийняття законодавчих актів , внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені зміни і доповнення до регламенту.
Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, сільського голови, а також за вимогою більше ніж 1/3 від загального складу ради.

Стаття 1.3. Гласність і відкритість діяльності сільської ради.

1.Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.
2.За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.
На закритому засіданні ради мають право бути присутніми представники державних органів, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.
3. гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом надання інформації про її діяльність на стендах, в об’явах, публікування інформації про її діяльність у районній пресі.
4. на засіданнях сільської ради, постійних комісій можуть бути присутні за запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.
Цім особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні ради.
5. Особи присутні на засіданнях ради та її органів , не повинні порушувати порядок , стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі не дотримування цих вимог вони за розпорядженням сільського голови можуть бути виведені із приміщення засідання.

Розділ 2. Сесії сільської ради.

Стаття 2.1. Перша сесія сільської ради нового скликання.

1.Згідно з законодавством перша сесія новообраної ради скликається не пізніше як через два тижні, після реєстрації депутатів ради у повному складі.
2. Першу сесію сільської ради скликає і веде голова сільської  територіальної комісії.
Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. Після інформування голови територіальної комісії сесію продовжує сільський голова.
3. Виконавчий комітет ради забезпечує депутатів ради нового скликання довідковим матеріалом про обрання депутатів , пропозиції щодо порядку денного її продовження, питання які передбачається внести на її розгляд згідно з законодавством, формування органів ради.
4. До порядку денного першої сесії включаються такі питання:
- про обрання секретаря сільської ради
- утворення і обрання постійних комісій ради у складі голів і членів комісії
- про обрання виконкому ради
- про утворення і обрання комісій при виконкомі сільської ради.
- про затвердження структури і штату сільської ради

Стаття 2.2. Лічильна комісія

1.Лічильна комісія обирається для організації голосування сільської ради і визначення їх результатів .
2.Лічильна комісія обирається сільською радою з числа депутатів шляхом відкритого голосування за списком без його обговорення.
3.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.
Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито. У роботі комісії не можуть брати участь депутати , кандидатури яких внесено для голосування.

Стаття  2.3. Скликання і підготовка сесій.

1.Сесія сільської ради скликається сільським головою в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.
2.У разі неможливості їм скликати сесію  ради, сесія скликається секретарем ради.
3.Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.
4.Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань які передбачається внести на розгляд сесії.
5. Виконавчий комітет ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішень та інших матеріалів , необхідних для її проведення.

Стаття 2.4.  Правомочність сесії

1.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради.
2.На початку кожного засідання ради сільський голова повідомляє про проведену поіменну реєстрацію депутатів , які прибули на засідання , про причини відсутності депутатів.
Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання.
У разі відсутності необхідної кількості депутатів проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 2.5.  Ведення пленарних засідань ради.

1.Засідання ради відкриває , веде і закриває сільський голова або секретар ради, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2.Пленарні засідання ради і засідання її постійних комісій проводяться українською, російською мовами. Діловодство ради ведеться державною мовою.

3. Протоколи сесій сільської ради, прийняти нею рішення підписуються сільським головою, а у разі його відсутності секретарем сільської ради. 

Стаття 2.6. Підготовка питань на розгляд сесії.

Порядок денний сесії.
1.Проект порядку денного сесії готується сільським головою за пропозицією депутатів, депутатських груп, постійних комісій сільської ради.
2.До порядку денного кожної сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень, про депутатські запити.
3.Проєкт рішення ради готується сільським головою з залученням постійних комісій
4. З урахуванням висновків комісій сільський голова приймає рішення про включення питань до порядку денного сесії.
5. Термінові питання можуть вноситись в порядок денний під час сесії за рішенням ради.
6. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів , присутніх на сесії. 
7. Рішення щодо формування порядку денного сесії приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття  2.7.  Порядок розгляду питань на сесії.

1.Час який  надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 20 хвилин, співдоповіді – 7-8 хвилин і заключного слова - 7 хвилин. Виступаючим в дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення , з мотивів голосування . а також для внесення пропозицій, зауважень, запитів, повідомлень надається до 2 хвилин.
2.Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання. Депутати виступають у порядку черговості подання заяв.
3.Запитання до доповідача або співдоповідоча депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповідні на них даються зразу після доповіді або співдоповіді.
4.Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих некоректних висловів або закликати до незаконних дій.
5.В кінці засідання відводиться  20 хвилин для  заяв і запитів депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на депутатські запитання.
6.Рішення сільської ради з будь яких питань приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення, Прийняття рішення без обговорення допускається лише у випадках передбачених Регламентом та рішенням ради.
7.Пропозиції , зауваження, поправки до проекту рішення додаються як у письмовій так і усній формі.

Стаття 2.8.  Прийняття рішення.

1.Рішення сільської ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.
2.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламентів і законодавстві.
3.Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням та таємним голосуванням.
4. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень.
5.Поіменне голосування проводиться за вимогою не менш як 1/3 від  загального складу ради, його результати за рішенням ради можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації.
6.За рішенням ради таємне голосування може проводиться шляхом подачі бюлетенів, у цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією. обраною радою.
7.Рішення про обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку , передбаченому чинним законодавством.
Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачене законодавством.

Стаття 2.9.  Протокол сесії 

1.Засідання сесії сільської ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий комітет. У протоколі сесії зазначаються відомості про дату , час і місце проведення засідання сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного сесії, винесені на розгляд , прізвища виступаючих, запис виступів на засіданні сесії, всі внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування та прийняті рішення
2.У разі допущення у протоколі неточностей , тощо, депутат може протягом 3 діб після оформлення протоколу сесії подати на них зауваження на ім’я сільського голови.
3.Запис виступів на засіданні ради зберігається до наступної   чергової сесії.
4.Протокол сесії підписується сільським головою.

Розділ 3. Депутати, посадові особи ради, органи ради.

Стаття 3.1. Депутати.

1.Порядок діяльності депутатів у раді та їх органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статті 1.1.
2.Депутат забов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданням ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутатів на засіданнях ради та її органів допускається лише з поважних причин. у разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках депутат повинен письмово або у іншій для нього зручній формі, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це сільського голову, а при неможливості взяти участь у засіданні постійної комісії голову цієї голову цієї комісії у тому ж порядку.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради, або засідань постійних комісій;невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.
3. Депутат не може не брати участь у голосуванні , за винятком випадків , якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.
4.Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчинює дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою на нього , за висновком комісії з питань депутатської діяльності та етики, можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, попередження з повідомленням у пресі, у разі систематичного порушення норм етики і моралі – звернення до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

Стаття 3.2. Сільський голова.

1.Сільський голова обирається таємним голосуванням сільською громадою. Повноваження сільського голови та порядок його діяльності здійснюється відповідно до законодавчих актів, зазначених у статті 1.1..
2.Сільський голова виконує свої обов’язки до обрання сільського голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
3.Звітує не рідше одного разу на рік про свою діяльність перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадами , а на вимогу не менш половини депутатів забов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконкому у будь-який визначений ними термін.
4.Сільський голова за посадою очолює виконавчий комітет
5.Сільський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 3.3. Секретар сільської ради.

1.Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови з числа депутатів ради і працює в раді на постійній основі. у разі звільнення з посади секретаря ради у винятку відсутності сільського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень . сільська рада із свого складу за пропозицією ½ депутатів від загального складу ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.
2.Секретар сільської ради обирається і звільнюється з посади (уразі дострокового звільнення) шляхом таємного голосування.
3.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької , наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю. одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
4.Секретар ради веде організаційну та іншу роботу за дорученням сільського голови.
5.Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконкому.

Розділ 4. Комісії ради

Стаття 4.1. Постійні комісії

1.Повноваження та порядок утворення постійних комісій сільської ради визначаються законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних комісій визначаються Положенням та цім Регламентом, а також рішенням сільської ради.
2.Порядок діяльності постійних комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.
3.Постійні комісії сільської ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії сільської ради нового скликання та строк її повноважень у складі голови і членів комісії .
Кількісний склад кожної комісії визнається сільською радою і не може встановлювались менше 5 депутатів.
4.У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
5.Голови постійних комісій обираються за поданням сільського голови.
6.Персональний склад членів постійної комісії сільської ради обирається окремо або списком всіх  комісій без дебатів. Всі члени комісії користується рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї комісії.
7.До складу постійної комісії не може бути обраний сільський голова та секретар ради.
8.Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів рада приймає відповідне рішення.

Стаття 4.2. Лічильна комісія ради.

1.Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і визнання його результатів.
2.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря . Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Розділ 5. Виконавчий комітет сільської ради.

1.Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет  здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.
2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад  виконавчого комітету затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови.
3.Виконавчий комітет ради за посадою очолює сільський голова.
4.До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар ради.
5.Виконавчий комітет підзвітним підконтрольним раді
6.До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.
7.Повноваження та організація роботи виконавчого комітету сільської ради здійснюється згідно законодавства про місцеве самоврядування та інших законодавчих актів держави.

Розділ 6. Здійснення сільською радою контрольних функцій і повноважень.

Стаття 6.1. Контроль за виконанням рішень сільської ради.

1.Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування, цим Регламентом.
2.Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова.
Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного кожної сесії.
3.Рішення сільської ради, як правило, покладає контроль за його виконання на відповідну комісію ради. Постійна комісія на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень, надає інформацію про це сільському голові.

Стаття 6.2. Розгляд депутатських запитів.

1.Депутат сільської ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад мають право звернутися з запитом до керівників ради та її органів , керівників органів , підприємств, установ , організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території сільради.
Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством та цім Регламентом.
2.Звернення депутатів до посадових осіб, вказаних у п.1 статті, з вимогою вирішити питання , дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань їх компенсації визначаються депутатськими запитами у випадках , коли вони стосуються питань, які мають суспільне значення і належать до відання ради.
Радою приймаються рішення більшістю голосів присутніх на засіданні про визнання звернення депутата депутатським запитом
3.Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи до яких його звернуто , сільським головою, який одночасно повідомляє про обов’язкове надання  відповіді у встановлений радою строк.
4.Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні. З депутатського запиту може проводиться обговорення і прийняття рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесії може запрошуватись посадова особа, до якої було зроблено запит.
5.Всі рішення ради, тексти депутатських запитів , відповіді на них та прийняття рішення з цих питань можуть публікуватись у пресі.

Логін: *

Пароль: *